PRIVACY STATEMENT

Fitmasters hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fitmasters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement;
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fitmasters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Fitmasters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-   Administratieve doeleinde
-   Facturatie
-   Communicatie en/of uitnodigingen
-   Metingen en behandelingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-   De afgenomen diensten en producten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fitmasters de volgende persoonsgegevens van je vragen:
-   Voornaam
-   Tussenvoegsel
-   Achternaam
-   Adres
-   (Zakelijk) Telefoonnummer
-   (Zakelijk) E-mailadres
-   Medische gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Fitmasters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees en Fitmasters App
Persoonsgegevens worden door Fitmasters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
-   Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
-   Aanmelding Fitmasters App

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-   Het inschrijvingsformulier voor de Nieuwsbrief;
-   Aanmelding Fitmasters App

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fitmasters de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-   Voornaam
-   Tussenvoegsel
-   Achternaam
-   Adres
-   Telefoonnummer
-   E-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Fitmasters opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-   Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Fitmasters verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-   Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-   Mondelinge toestemming en/of digitale aanvraag voor informatie

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fitmasters de volgende persoonsgegevens van je vragen:
-   Voornaam
-   Tussenvoegsel
-   Achternaam
-   Telefoonnummer
-   E-mailadres

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-   Registratie Fitmasters app
-   Het verzorgen van de (financiële) administratie
-   Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
-   Het verzorgen van sporttesten en medische behandelingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fitmasters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Fitmasters van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan d.m.v. een schriftelijke verklaring.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

In kaart brengen van het websitebezoek
Op de websites van Fitmasters worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fitmasters gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.
Op onze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk:

-   Functionele cookies
-   Analytics cookies
-   Advertisingcookies
-   Social media cookies
-   Functionele cookies

Het in- en uitschakelen van cookies
Alle informatie omtrent het in- of uitschakelen van cookies kun je terug vinden in Help functie van jouw browser of op de website van de browser ontwikkelaar:

-   Apple Safari
-   Google Chrome
-   Internet Explorer
-   Mozilla Firefox
-   Google Analytics

Fitmasters maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fitmasters bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Fitmasters te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fitmasters heeft hier geen invloed op.

Fitmasters heeft Google geen toestemming gegeven om via Fitmasters verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

© 2021-2022 FITMASTERS.NL
ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACYY STATEMENT